Polityka prywatności i plików cookies

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Rolserwis” S.A. z siedzibą w Płocku przywiązuje bardzo dużą wagę do przejrzystości działania i ceni podsta­wowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Gwarancja poufności i ochrony Państwa danych jest dla nas ważna, dlatego dokła­damy starań, by przyjęte zasady przetwarzania danych odbywały się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również z poszanowaniem podstawowych praw i wolności oraz zapewniały ich poufność i należyte bezpieczeń­stwo.

Za cel niniejszej Polityki prywatności i plików Cookies, zwaną dalej: „Polityką” uznaje się poinformowanie Państwa o kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i ochroną prywatności, w związku z korzystaniem z naszego serwisu. W treści Polityki przekazujemy Państwu informacje, jak przetwarzane będą Państwa dane osobowe i zgromadzone pliki cookies oraz w jaki sposób i do jakich celów dane te będą wykorzystywane. Osoba, która odwiedza serwis i z niego aktywnie korzysta, tym samym wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym dokumencie.

Polityka prywatności

Informacje o Administratorze danych

Administratorem serwisu wwww.rolserwis.pl oraz Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) jest  Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Rolserwis” S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Sierpeckiej 10, 09-402 Płock, NIP: 774-000-49-90, KRS: 0000054293, zwane dalej „Rolserwis” lub Administratorem.

Z Administratorem możliwy jest kontakt za pośrednictwem danych korespondencyjnych Rolserwis oraz pod numerem telefonu: 24 262 50 63 lub adresem e-mail: ado@rolserwis.pl.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: ado@rolserwis.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.

Dobrowolność podania danych osobowych

Korzystanie z serwisu oraz podanie danych osobowych przez osoby odwiedzające serwis jest dobrowolne.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach realizowanych przez Administratora w oparciu o różne podstawy prawne. Przedstawiamy poniżej cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, w szczególności:

 1. przesyłania informacji marketingowych o produktach i usługach, w tym wysyłki Newslettera na wskazany przez Użytkownika adres e – mail – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, przy czym na wykorzystanie Państwa kanałów komunikacji (adres e-mail) do wysyłki informacji marketingowych, potrzebujemy zgody w myśl Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody bądź wniesienia skutecznego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed możliwymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzonymi przez Administratora działaniami i świadczeniem usług – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do momentu ich przedawnienia na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

Profilowanie

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • żądania ograniczenia przetwarzania lub sprostowania danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rolserwis informuje, że każdorazowo, gdy będziecie Państwo korzystali z przysługujących Państwu praw, Administrator dokona oceny i weryfikacji stawianego żądania.

Odbiorcy danych i EOG

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora danych, tj. podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby prowadzenia serwisu www.rolserwis.pl, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora. Dane osobowe mogą być również, w niektórych przypadkach przekazane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również przekazywane do Google LLC, któremu przekazywany będzie adres IP w formie zanonimizowanej (zaszyfrowanej) w celu generowania statystyk.

Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), niemniej w tym przypadku Administrator zadba o wszelkie formalności związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowanie standardowych klauzul umownych, przyjętych przez Komisję (UE).

Środki ochrony danych osobowych

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Serwisy społecznościowe

Na naszej stronie internetowej są wykorzystywane wtyczki oraz inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portal społecznościowy Facebook (Meta), TikTok, Instagram, YouTube. W związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 lipca 2019 r. (sygn. C-40/17) informujemy, że Współadministratorem danych osobowych osób korzystających z wtyczki Facebook (Meta), zamieszczonej w serwisie www.rolserwis.pl jest Meta Platforms, Inc. z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia.

Dodatkowo, prowadzimy w ramach portali społecznościowych Facebook oraz Instagram i serwisu YouTube profile: „Rolserwis”.

W związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. (sygn. C-210/16) informujemy, że Współadministratorem danych osobowych użytkowników fanpage’y i stron Rolserwis w mediach społecznościowych jest Facebook (Meta).

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook (Meta), a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook (Meta): https://www.facebook.com/policy.php

W ramach współpracy z Facebook (Meta) częściowo pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od użytkowników Serwisu, częściowo zaś z profili użytkowników w portalu społecznościowym Facebook (Meta).

 • W zakresie, w jakim pozyskujemy dane bezpośrednio od użytkowników, podanie danych osobowych jest zupełnie dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje żadnych skutków dla użytkownika. Użytkownik może korzystać z Serwisu nie podając żadnych danych osobowych i pozostając przez cały czas anonimowym (w sytuacji, gdy użytkownik tylko przegląda Serwis, nie podejmując interakcji z wtyczką Facebook (Meta).
 • W zakresie, w jakim pozyskujemy dane użytkowników z profili użytkowników w portalu społecznościowym Facebook, ujawnieniu będą podlegały dane o użytkownikach w formie anonimowych zestawień statystycznych, przygotowywanych przez Facebook (Meta).

W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Rolserwis, jak i Face­book (Meta). Z uwagi na fakt, iż w ramach współpracy z Facebook (Meta) dochodzi do współadministrowania danymi oso­bowymi, użytkownik ma prawo do uzyskania wyciągu z ustaleń poczynionych przez Facebook (Meta) i Rolserwis, jako operatora Serwisu, w zakresie prowadzonego współadministrowania.

Użytkownik wyświetlając stronę, na której została umieszczona wtyczka np. Facebooka, Google, TikTok lub Instagram, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z odpowiednimi serwisami. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego Usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Integracja ta umożliwia Usługodawcy otrzymanie informacji o tym, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła stronę serwisu internetowego www.rolserwis.pl. Jeśli Użytkownik będzie zalogowany do jednego z serwisów społecznościowych, to Usługodawca serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do danego profilu w danym serwisie społecznościowym.

W sytuacji, gdy Użytkownik serwisu internetowego użyje przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, wówczas odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego Usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się np. na tablicy Facebook. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkowników w tym zakresie i możliwość wprowadzenia ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały wskazane w polityce prywatności każdego z Usługodawców.

Polityka cookies

Pliki cookies

Serwis internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, zapisane w plikach tekstowych, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia, zapisanego w pliku. Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają korzystanie z poszczególnych funkcji serwisu www.rolserwis.pl oraz wykorzystywane są w celu usprawnienia korzystania z serwisu.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Rolserwis” S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Sierpeckiej 10, 09-402 Płock, NIP: 774-000-49-90, KRS: 0000054293, zwane dalej „Rolserwis” lub Administratorem.

Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org lub https://wszystkoociasteczkach.pl

Rodzaje cookies i cel ich wykorzystywania

W ramach naszego serwisu wykorzystujemy Cookies niezbędne, obowiązkowe dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz oferowanych w ramach strony funkcjonalności.

Administrator wykorzystuje cookies między innymi w celu:

 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych);
 • promowania serwisu (marketing);
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • popularyzacji serwisu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego www.facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

Administrator stosuje kod śledzenia Google Analitycs w celu analizy statystyk strony internetowej serwisu oraz zarządzania reklamami Ads; szczegółowe informacje dotyczące Google Analytics znajdują się na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator, korzysta z danych osobowych zgromadzonych w ramach wykorzystywanych technologii cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dla realizacji celów wyżej wskazanych. Dane pozyskane przez nas za pomocą technologii cookies są przetwarzane do czasu osiągnięcia celów ich zbierania (wskazanych powyżej) lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania, albo do czasu usunięcia cookies z urządzenia końcowego, z którego korzystają użytkownicy łącząc się z naszym serwisem – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. W stosunku do danych osobowych gromadzonych za pomocą technologii cookies użytkownikowi przysługują prawa wskazane w rozdziale” Prawa osób, których dane dotyczą” Polityki prywatności.

Pełna lista plików cookies stosowanych przez nasz Serwis:

Nazwa pliku cookiesRodzajCelCzas życia cookies
_gaSystemowySłuży do rozróżnienia indywidualnych użytkowników przez przypisanie Im losowo wygenerowanych numerów jako klienta. Zamieszczone jest w każdym żądaniu wyświetlenia podstrony na stronie i służy do obliczania danych na temat odwiedzających, sesji oraz kampanii na potrzeby raportów analitycznych stron.2 lata
_gidStatystycznyCiasteczko, które rozróżnia użytkowników wykorzystywane do liczenia i śledzenia odsłon.24 godziny.
IDEMarketingowyWyświetlanie reklam Google na stronach nie należących do Google.13 miesięcy w krajach EOG, 24 miesiące w krajach poza EOG
NIDMarketingowyWyświetlanie reklam Google użytkownikom, którzy nie są zalogowani w usługach Google.6 miesięcy
1P_JARŚledzący/MarketingowyDostarczanie reklam lub retargetingu1 miesiąc
_gat_gtag_UA_8712047_5StatystycznyPrzechowywanie unikalnego ID użytkownika1 minuta
_ga_6NWN96XV1TStatystycznyPrzechowywanie i liczenie liczby odsłon1 rok
_gcl_auMarketingowyPrzechowywanie i śledzenie konwersjiTrwały

Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik może w każdym czasie zablokować umieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu, może być wówczas konieczne ręczne dostosowanie niektórych preferencji za każdym razem, gdy odwiedzi stronę internetową. Może to również mieć wpływ na funkcjonowanie naszej strony internetowej lub nawet ją zablokować.

Użytkownik może także usunąć wszystkie pliki cookie, które znajdują się już na urządzeniu, czyszcząc historię przeglądania w przeglądarce. Spowoduje to usunięcie wszystkich plików cookies ze wszystkich odwiedzonych witryn. Należy jednak pamiętać, że Użytkownik może również utracić niektóre zapisane informacje (np. zapisane dane logowania, preferencje witryny).

Większość przeglądarek pozwala na wyświetlanie oraz zarządzanie, blokowanie i usuwanie plików cookies na stronach internetowych. Użytkownik może samodzielnie zarządzać swoimi uprawnieniami dotyczącymi plików cookies, natomiast musi pamiętać, że usuwając pliki cookies, wszystkie ustawione przez Użytkowniak preferencje mogą zostać utracone w tym również możliwość rezygnacji z plików cookies.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu niżej wymienionych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera MacOS Safari i Safari.

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz stanu zabezpieczeń urządzenia, z którego korzysta.

Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookie, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane Urządzenie Użytkownika.

Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed wskazanymi w punkcie poprzednim zagrożeniami powinni stosować się do zasad bezpiecznego korzystania z internetu.

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie. Administrator nie odpowiada na tyle na ile pozwala na to prawo za działanie plików cookies używanych przez serwisy partnerskie. Użytkownicy w każdej chwili mogą samodzielnie zarządzać zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla każdej dowolnej witryny.

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie internetowej.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies.

W przypadku ewentualnych pytań lub sugestii dotyczących prezentowanych w Serwisie informacji, a także pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem danych. Postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

ZAMKNIJ