Black Week w Rolserwis!

Black Week – promocje w Rolserwis!

Regulamin promocji „Black Week w Rolserwis”

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Black Week w Rolserwis” („Promocja”). Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Organizatorem promocji jest firma PHP Rolserwis SA oferująca sprzedaż produktów objętych Promocją (Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Rolserwis SA z siedzibą w Płocku 09-402, ul. Sierpecka 10, KRS 0000054293, REGON 004739819, NIP 7740004990). (dalej „Organizator”).
 3. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Uczestnicy”), które kupią w okresie promocyjnym, wskazanym w pkt I 4 od organizatora objęte Promocją produkty („Produkty Promocyjne”) wskazane w pkt II. 4.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 27 listopada 2020 roku i trwa do 4 grudnia 2020 (w sklepach części zamiennych w Płocku i w Osięcinach promocja trwa w dniach 27-30 listopada 2020)
 5. Informacje dotyczące Promocji oraz niniejszy regulamin dostępne są u organizatora oraz na stronie rolserwis.pl

II. Warunki i zasady uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji posiada jakiekolwiek nieuregulowane należności wobec firmy PHP Rolserwis.
 2. Cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 4. Produkty objęte promocją:

III. Postanowienia końcowe

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.
 2. Biorąc udział w Promocji Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami leżące po stronie Uczestników.
 4. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik naruszył postanowienia Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi za pośrednictwem strony www.
 6. W zakresie nieregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego właściwe ze względu na przedmiot Promocji, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.).

Zobacz również...

ZAMKNIJ