RODO Rolserwis

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

W związku z zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”, przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Rolserwis” S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Sierpeckiej 10, 09-402 Płock, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054293, NIP 774-000-49-90.

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem danych korespondencyjnych Administratora oraz pod numerem telefonu: 24 262 50 63 lub adresem e-mail: iod@rolserwis.pl.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail ado@rolserwis.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są następujące podmioty:

 1. podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 2. dostawcy współpracujący z Administratorem, w celu realizacji serwisu gwarancyjnego oraz rozpatrywania reklamacji;
 3. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

Prawa podmiotu danych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 1. prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 3. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
  • Pani/Pana dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
  • wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych a Administrator nie posiada innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i po stronie Administratora nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  • zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • Pani/Pana dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
  • Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku.

   Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy
  • uzna Pani/Pan, że dane osobowe są nieprawidłowe,
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chce Pani/Pan, aby zostały one usunięte przez Administratora,
  • Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora a sprzeciw jest uzasadniony przez Pani/Pana szczególną sytuację,
 6. prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
 7. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy,
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155 .

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt z Administratorem. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.

Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zakres, cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Rekrutacja

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy,
 2. realizacji procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana (dotyczy danych wykraczających poza zakres wskazany w art. 221 Kodeksu Pracy),
 3. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami, związanymi z realizacją procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 Kodeksu Pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne nie będą przez Administratora rozpatrywane.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia procesu rekrutacyjnego – maksymalnie 3 miesiące, licząc od dnia jego zakończenia.

Klienci i Kontrahenci

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji czynności związanych z zawarciem umowy oraz jej późniejszą realizacją – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 3. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy.

Dane osobowe zawarte w umowie będę przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz sprawozdawczości finansowej.

 • Reklamacje

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. zrealizowania uprawnienia do rozpatrzenia reklamacji na podstawie:
  • zawartej umowy – art. 6 ust. 1 lit. b),
  • przepisu prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.),
 2. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji.

Brak danych umożliwiających zidentyfikowanie osoby składającej reklamację uniemożliwia przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji.

Brak danych kontaktowych osoby składającej reklamację uniemożliwia odesłanie odpowiedzi na wskazany adres zamieszkania lub adres e-mail.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji,
 2. 1 roku – po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, zgodnie z art. 74 ust.2 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j.),
 3. wymagany przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia.

Newsletter

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki Newslettera na podany adres poczty elektronicznej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO RODO – prawnie uzasadniony interes, którym jest marketing własnych produktów i usług w związku z art. 10 ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego zostały zgromadzone lub do momentu odwołania zgody.

Prekursory materiałów wybuchowych

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym oraz jest niezbędne do zakupu prekursorów materiałów wybuchowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 18 miesięcy.

ZAMKNIJ