RODO Rolserwis

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z zapewnieniem właściwego i przejrzystego przekazania informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwane dalej „RODO”, przedstawiamy Państwu niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Rolserwis” S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Sierpeckiej 10, 09-402 Płock, KRS: 0000054293, NIP: 774-000-49-90.

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem danych korespondencyjnych Administratora oraz pod numerem telefonu: 24 262 50 63 lub adresem e-mail: ado@rolserwis.pl.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: ado@rolserwis.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.

Prawa podmiotu danych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 1. prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych;
 2. prawożądania sprostowania swoich danych osobowych, jeśli uznają Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawożądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
 4. Państwa dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
 5. wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych, a Administrator nie posiada innej podstawy prawnej przetwarzania;
 6. zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i po stronie Administratora nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 7. zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 8. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 9. Państwa dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
 10. Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku.

Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy
 • uznają Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe;
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały one usunięte przez Administratora;
 • Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez Państwa szczególną sytuację;
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, może, jednakże w niektórych sytuacjach dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nastąpi to wyłącznie, gdy spełnione zostaną warunki określone w Rozdziale V RODO. W przypadku przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Administrator zadba o wszelkie formalności związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).

Profilowanie

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zakres, cel oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY (REKRUTACJA)

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy;
 2. realizacji procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana (dotyczy danych wykraczających poza zakres wskazany w art. 221 Kodeksu Pracy);
 3. realizacji procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody również w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych;
 4. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami, związanymi z realizacją procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 Kodeksu Pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne nie będą przez Administratora rozpatrywane.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia procesu rekrutacyjnego – maksymalnie 3 miesiące, licząc od dnia jego zakończenia.

W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 12 miesięcy.

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 2. inne podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z ADMINISTRATOREM POPRZEZ STRONĘ WWW.OLX.PL LUB NUMER TELEFONU PODANY W OGŁOSZENIU NA SERWISIE INTERNETOWYM OLX

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem serwisu internetowego www.olx.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. zrealizowania przysługującego Państwu uprawnienia do rozpatrzenia reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i c) RODO – Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U.2020.1740 z późn. zm.);
 3. realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
 4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza: „wyślij wiadomość”, znajdującego się bezpośrednio pod adresem www.olx.pl lub poprzez numer telefonu podany w ogłoszeniu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania wyceny, opracowania oferty, sprzedaży produktów, rozpatrzenia reklamacji, odpowiedzi na zadane pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, tj.:

 1. realizacji zamówienia, a po jego zrealizowaniu do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z zamówienia;
 2. niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji, przez okres 1 roku – po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, zgodnie z art. 74 ust.2 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U.2021.217 z późn. zm.), a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń;
 3. wynikający z obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz sprawozdawczości finansowej;
 4. niezbędny do ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami.

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 2. serwis internetowy www.olx.pl;
 3. dostawcy współpracujący z Administratorem w celu realizacji serwisu gwarancyjnego oraz rozpatrzenia reklamacji;
 4. CNH Industrial Polska Sp. z o. o. oraz podmioty zależne i stowarzyszone w Grupie CNH Industrial, autoryzowane warsztaty, usługodawcy, mający siedzibę na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami, na których ciąży szczególne zobowiązanie umowne i które mogą wykorzystywać dane do celów wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych, bezpieczeństwa produktów i świadczenia usług serwisowych;
 5. Krajowy Rejestr Długów;
 6. producenci współpracujący z Administratorem (m.in. producenci nawozów, nasion, materiałów budowlanych, maszyn);
 7. podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW, W TYM KLIENTÓW

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. opracowania oferty, nawiązania współpracy, zawarcia i realizacji umowy, na podstawie której opiera się współpraca – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku Kontrahenta będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą lub w przypadku wspólnika spółki cywilnej, będących stroną umowy;
 2. kontaktu w sprawie wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – w przypadku danych osobowych osób, których dane są przetwarzane na potrzeby podpisania i realizacji umowy o współpracę, w tym m.in.: osób uprawnionych do reprezentacji Kontrahenta, pracowników/współpracowników Kontrahenta;
 3. realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
 4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z prowadzeniem wewnętrznych czynności związanych z działalnością Administratora, w tym audytów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. zrealizowania przysługującego Państwu uprawnienia do rozpatrzenia reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i c) RODO – Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U.2020.1740 z późn. zm.);
 6. wysyłania danych osobowych CNH Industrial Polska Sp. z o. o. oraz podmiotom zależnym i stowarzyszonym z Grupy CNH Industrial w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, wysyłania informacji handlowych oraz reklamowania produktów i usług lub przeprowadzania badań rynku mających na celu poprawę jakości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, w przypadku wyrażenia zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 7. wykonania naprawy, likwidacji szkody oraz przeprowadzenia rozliczeń z ubezpieczycielem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 8. przesyłania informacji marketingowych o aktualnej ofercie Administratora, w tym nowych produktach i usługach oraz promocjach, w ramach prowadzenia marketingu bezpośredniego – dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy Prawo telekomunikacyjne, Administrator potrzebuje dodatkowych zgód na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji. W przypadku wyrażenia stosowanej zgody przez Państwa, Administrator będzie mógł wysyłać informacje marketingowe i handlowe za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, e-mail). W tym przypadku Państwa dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie informacji o produktach i usługach drogą elektroniczną;
 9. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do opracowania oferty, realizacji zamówień i umowy, rozliczeń finansowych oraz działań marketingowych. Brak podania danych wiąże
się z niemożliwością realizacji celów Administratora.

ŹRÓDŁO DANYCH

Jeśli Administrator nie pozyskał danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, to dane osobowe w zakresie: m.in.: imię (imiona) i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko/funkcja, miejsce zatrudnienia mogły zostać pozyskane przez Administratora danych z umowy, na podstawie której Administrator danych przetwarza dane lub udostępnione przez Kontrahenta.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, tj.:

 1. dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy/zlecenia;
 2. dane osobowe zawarte w umowie/zleceniu będę przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz sprawozdawczości finansowej – 5 lat – licząc od początku roku następującego po roku obrotowym: art.  86 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U.2021.1540 z późn.zm.), art. 74 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.2021.217 z późn. zm.);
 3. dane osobowe mogą być przetwarzane dla zabezpieczenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa;
 4. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania naprawy, likwidacji szkody oraz przeprowadzenia rozliczeń z ubezpieczycielem;
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, przez okres 1 roku – po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt.6 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń;
 6. dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 2. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A;
 3. producenci współpracujący z Administratorem (m.in. producenci nawozów, nasion, materiałów budowlanych, maszyn);
 4. dostawcy współpracujący z Administratorem, w celu realizacji serwisu gwarancyjnego, rozpatrywania reklamacji, realizacji zamówienia;
 5. CNH Industrial Polska Sp. z o. o. oraz podmioty zależne i stowarzyszone w Grupie CNH Industrial, autoryzowane warsztaty, usługodawcy, mający siedzibę na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami, na których ciąży szczególne zobowiązanie umowne i które mogą wykorzystywać dane wyłącznie w określonych celach;
 6. serwisy internetowe m.in.: https://hostedsms.pl, https://www.redlink.pl, Allegro, OLX, Facebook Messenger; Google;
 7. aplikacja Google my business;
 8. Krajowy Rejestr Długów,
 9. instytucje finansowe, świadczące usługi faktoringu;
 10. ubezpieczyciele odpowiedzialni za likwidację szkody;
 11. podmioty z Grupy Azoty;
 12. firmy audytorskie;
 13. kancelarie prawne współpracujące z Administratorem;
 14. banki – w celu realizacji rozliczeń finansowych;
 15. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB, KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z ADMINISTRATOREM ZA POŚREDNICTWEM WWW.ALLEGRO.PL

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem serwisu internetowego www.allegro.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. zrealizowania przysługującego Państwu uprawnienia do rozpatrzenia reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i c) RODO – Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U.2020.1740 z późn. zm.);
 3. realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
 4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza: „pytanie o ofertę”, znajdującego się pod adresem www.allegro.pl lub poprzez numer telefonu podany w zakładce „o sprzedającym” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania wyceny, opracowania oferty, sprzedaży produktów, rozpatrzenia reklamacji, odpowiedzi na zadane pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. realizacji zamówienia, a po jego zrealizowaniu do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z zamówienia;
 2. niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji, tj. 1 roku – po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, zgodnie z art. 74 ust.2 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U.2021.217 z późn. zm.), a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń;
 3. wynikający z obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz sprawozdawczości finansowej;
 4. niezbędny do ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami.

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 2. serwis internetowy www.allegro.pl;
 3. Krajowy Rejestr Długów;
 4. podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ REKLAMACJI

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zrealizowania przysługującego Państwu uprawnienia do rozpatrzenia reklamacji –
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – zawartej umowy,
 • zrealizowania przysługującego Państwu uprawnienia do rozpatrzenia reklamacji –
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U.2020.1740 z późn. zm.);
 • ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji.

Brak danych pozwalających na zidentyfikowanie osoby składającej reklamację uniemożliwia przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji.

Brak danych kontaktowych osoby składającej reklamację uniemożliwia odesłanie odpowiedzi
na wskazany adres zamieszkania lub adres e-mail.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji;
 2. 1 roku – po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, zgodnie z art. 74 ust.2 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U.2021.217);
 3. wymagany przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia.

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 • dostawcy współpracujący z Administratorem, w celu realizacji serwisu gwarancyjnego
  oraz rozpatrywania reklamacji;
 • CNH Industrial Polska Sp. z o. o. oraz podmioty zależne i stowarzyszone w Grupie CNH Industrial, autoryzowane warsztaty, usługodawcy, mający siedzibę na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami, na których ciąży szczególne zobowiązanie umowne i które mogą wykorzystywać dane do celów wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych, bezpieczeństwa produktów i świadczenia usług serwisowych;
 • producenci współpracujący z Administratorem (m.in. producenci nawozów, nasion, materiałów budowlanych, maszyn);
 • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PODWYKONAWCY, PRACOWNIKÓW PODWYKONAWCY LUB OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z PODWYKONAWCĄ

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • w przypadku osoby fizycznej, działającej we własnym imieniu (w tym również jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą):
 • realizacja czynności, związanych ze złożeniem i realizacją współpracy/zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • ustalenie, dochodzenie oraz zabezpieczenie ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • w przypadku osoby fizycznej, działającej w imieniu firmy (osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej):
 • realizacja czynności, związanych ze złożeniem i realizacją współpracy/zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • ustalenie, dochodzenie oraz zabezpieczenie ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • w przypadku pracownika Podwykonawcy lub osób, współpracujących z Podwykonawcą w związku z działaniami, mającymi na celu realizację współpracy/zamówienia:
 • kontakt w sprawie realizacji współpracy/zamówienia, tj. dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • ustalenie, dochodzenie oraz zabezpieczenie ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

ŹRÓDŁO DANYCH:

Dane osobowe jako:

 1. osoby działającej w imieniu Podwykonawcy mogą zostać udostępnione Administratorowi przez Przewoźnika w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, miejsce zatrudnienia lub inne dane, wskazane bezpośrednio przez Podwykonawcę;
 2. pracownika/współpracownika Podwykonawcy mogą zostać udostępnione Administratorowi przez Podwykonawcę, w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości lub inne dane, wskazane bezpośrednio przez Podwykonawcę.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania współpracy między Administratorem, a Podwykonawcą, a po jej wygaśnięciu do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających ze współpracy.

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 2. dostawcy współpracujący z Administratorem;
 3. CNH Industrial Polska Sp. z o. o. oraz podmioty zależne i stowarzyszone w Grupie CNH Industrial, autoryzowane warsztaty, usługodawcy, mający siedzibę na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami, na których ciąży szczególne zobowiązanie umowne i które mogą wykorzystywać dane do celów wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych, bezpieczeństwa produktów i świadczenia usług serwisowych;
 4. firmy audytorskie;
 5. kancelarie prawne współpracujące z Administratorem;
 6. banki – w celu realizacji rozliczeń finansowych;
 7. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z ADMINISTRATOREM DROGĄ TELEFONICZNĄ – NAGRYWANIE ROZMÓW

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi i świadczonych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla nawiązania kontaktu drogą telefoniczną w ww. celach.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Nagrania z rozmów będą przechowywane przez 12 miesięcy lub do czasu przedawnienia roszczeń.

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 2. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ AKCJONARIUSZY

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, związanych z funkcjonowaniem spółek akcyjnych, w szczególności w zakresie obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów dotyczących funkcjonowania Spółki na rynku publicznym oraz ochrony informacji poufnych zgodnie z Rozporządzeniem 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
 2. związanych z obsługą osób fizycznych posiadających akcje Administratora, w tym sporządzenia listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Administratora, w celu umożliwienia uczestnictwa oraz weryfikacji uprawnienia do osobistego uczestniczenia lub do reprezentowania osoby uprawnionej; prowadzeniem Księgi Akcyjnej; wydawaniem odpisów i wyciągów z Księgi Akcyjnej oraz umożliwieniem uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie, w jakim wynika z Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U.2020.1526 z późn. zm.);
 3. umożliwienie kontaktu z Akcjonariuszem, weryfikacji tożsamości, przesyłania korespondencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. wykonanie analityki, czyli tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz raportów na potrzeby wewnętrzne, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania w/w celów.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia spółki, a po jej rozwiązaniu przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 2. Akcjonariusze poprzez udostępnienie księgi akcyjnej lub odpisów z tej księgi na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 3. banki – w celu wypłaty dywidend na wskazany przez Państwa rachunek bankowy;
 4. biuro maklerskie, współpracujące z Administratorem;
 5. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Z ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. przesyłania informacji handlowych w formie Newsletter o aktualnej ofercie, w tym o nowych produktach i usługach oraz promocjach – na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), którym jest marketing własnych produktów i usług. Przy czym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu,
 2. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych w formie Newsletter.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego zostały zgromadzone lub do momentu odwołania zgody.

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
 2. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW KONTAKTOWYCH (FORMULARZ KONTAKTOWY)

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, umówienia się na indywidualny pokaz maszyn, a zatem w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci komunikacji z użytkownikami serwisu, zapisu na pokazy maszyn, a także w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie – czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymywania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie. Dane osobowe mogą
być również w adekwatnym zakresie, pozostawione i przetwarzane przez Administratora
dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia, przez okres wymagany przepisami prawa.

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 2. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PREKURSORAMI MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające Rozporządzenie (UE) nr 98/2013;
 2. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym oraz jest niezbędne do zakupu prekursorów materiałów wybuchowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 18 miesięcy.

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 2. dostawcy współpracujący z Administratorem, w celu realizacji serwisu gwarancyjnego oraz rozpatrywania reklamacji;
 3. dostawcy współpracujący z Administratorem, w celu realizacji zlecenia;
 4. CNH Industrial Polska Sp. z o. o. oraz podmioty zależne i stowarzyszone w Grupie CNH Industrial, autoryzowanym warsztatom, usługodawcom, mającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami, na których ciąży szczególne zobowiązanie umowne i które mogą wykorzystywać dane wyłącznie w określonych celach;
 5. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – SZKOLENIA I WYJAZDY

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. organizacji i realizacji wyjazdu m.in. w celach szkoleniowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (dobrowolnej zgody);
 2. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów Administratora.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, a następnie niezwłocznie usunięte.

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora
  oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez
  ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 2. towarzystwo ubezpieczeniowe (w przypadku ubezpieczenia podróżnego);
 3. hotele (w przypadku udostępnienia danych przez Administratora).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z JAZDĄ TESTOWĄ

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. prowadzenia działań zmierzających do zawarcia umowy, którymi jest możliwość odbycia jazdy testowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do możliwości odbycia jazdy testowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, a następnie niezwłocznie usunięte.

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 2. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB, KTÓRE PROSZĄ O WYCENĘ POPRZEZ WIZYTÓWKĘ GOOGLE (KOMUNIKACJA ODBYWA SIĘ W FORMIE CHATU). UŻYTKOWNIKÓW FACEBOOKA, MESSENGERA, GOOGLA

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielenia odpowiedzi na pytania skierowane za pośrednictwem Facebooka, Messengera, Google na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. opracowania wyceny, oferty i nawiązania współpracy, sprzedaży produktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w obowiązków Administratora, w tym przygotowania wyceny, opracowania oferty, sprzedaży produktów, udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych. Dane osobowe mogą być również w adekwatnym zakresie, pozostawione i przetwarzane przez Administratora dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia, przez okres wymagany przepisami prawa.

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez w/w podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 2. Google;
 3. Facebook Messenger;
 4. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
ZAMKNIJ