Komunikacja z akcjonariuszami

 • Numer KRS: 0000054293
 • SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 • PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE “ROLSERWIS” SPÓŁKA AKCYJNA
 • REGON: 004739819, NIP: 7740004990
 • Siedziba 1 – kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M. PŁOCK, gmina M. PŁOCK, miejsc. PŁOCK
 • Adres 1 – ul. SIERPECKA, nr 10, lok. —, miejsc. PŁOCK, kod 09-402, poczta PŁOCK, kraj POLSKA
 • Wysokość kapitału zakładowego 500 176,00 ZŁ

Płock, 22 września 2020 r.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Rolserwis Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki: 09-402 Płock, ul. Sierpecka 10 tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 24 269 71 26.

Prezes Zarządu
Jacek Kaczuba

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę PHP Rolserwis SA, 09-402 Płock, Sierpecka 10 Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 407. Kodeksu spółek handlowych, informujemy, że: Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHP Rolserwis SA, 09-402 Płock, Sierpecka 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000054293; REGON: 004739819, NIP: 7740004990, Kapitał zakładowy 500 176,00.

Kategoria danych osobowych wynikająca z KH:

Art. 407. § 1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę PHP Rolserwis SA w celu sporządzenia listy osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki („WZ”) oraz weryfikacji uprawnienia do osobistego uczestniczenia lub do reprezentowania osoby uprawnionej, w tym akcjonariusza na WZ, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia RODO.

Udostępnienie danych osobowych

W przypadku, gdy jest Pani/Pan akcjonariuszem Spółki PHP Rolserwis SA dane mogą być udostępniane na Pani/Pana wniosek na podstawie art. 407 § 1 i § 11 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), na podstawie art. 70 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia otrzymania przez Spółkę PHP Rolserwis SA listy osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ Spółki w przypadku akcjonariuszy Spółki lub przez okres 10 lat od dnia otrzymania przez Spółkę pełnomocnictwa wraz z kopią dokumentu tożsamości w przypadku akcjonariusza samodzielnie występującego na WZ lub przez okres 10 lat od dnia otrzymania przez Spółkę pełnomocnictwa ewentualnie wraz z kopią dokumentu tożsamości w przypadku pełnomocnika akcjonariusza.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę PHP Rolserwis SA Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
ZAMKNIJ