Dofinansowanie zakupu wozów asenizacyjnych

DOFINANSOWANIE ZAKUPU WOZÓW ASENIZACYJNYCH

Rusza kolejny nabór wniosków na inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

O pomoc może ubiegać się rolnik, w gospodarstwie którego jest posiadaczem, gdy prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, zwanych dalej „zwierzętami gospodarskimi”, z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Limit pomocy na jedno gospodarstwo i jednego beneficjenta wynosi do 100 tys. złotych i może być przyznawany w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, w wysokości do:
1) 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez „młodego rolnika”;
2) 50% kosztów kwalifikowalnych – w pozostałych przypadkach.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będzie brana m.in. liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, udział kosztów kwalifikowalnych inwestycji objętych operacją, polegających na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań określonych w Programie działań, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie, oraz to czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, nie wystąpił o pomoc w ramach typu operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”.

Listy kolejności przysługiwania pomocy Agencja opublikuje w terminie 50 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Zapraszamy do naszych Przedstawicieli w Płocku, Kutnie i Kaliszu po ofertę na wozy asenizacyjne, stanowiące przedmiot pomocy.

Zobacz również...

ZAMKNIJ