Dopłaty do materiału siewnego – kampania 2022

ARiMR ogłosiła nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków w terminie od dnia 25.05.2022 r. do dnia 25.06.2022 roku. Rolnicy mogą wnioskować o  przyznanie wsparcia z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Jest to wsparcie o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie.

Nowość w dopłatach!

Zgodnie z przepisami §1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. z 2022 r. poz. 801), do wykazu roślin dodano pszenicę orkisz.

Jednocześnie, zgodnie z §1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych (Dz. U. z 2022 r. poz. 999), minimalna ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych wynosi dla:

 • pszenicy orkisz – 200 kg;
 • mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego odmian pszenicy orkisz – 200 kg.

Kto może otrzymać dopłaty?

Dopłaty może otrzymać producent rolny, w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który zużywa do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Producent rolny, który chce ubiegać się o dopłaty:

 1. Powinien złożyć w terminie od 25.05 do 25.06 2022 r. wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Wysłać wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP lub też za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką rejestrowaną na adres Biura Powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.
 3. Posiada działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami. Łączna powierzchnia nie powinna być mniejsza niż 1 ha. Jednocześnie za działkę rolną uznawany jest zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego;
 4. Zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany na gruntach rolnych będących w jego posiadaniu:
 • materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został wytworzony:
  • przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców, o której mowa w przepisach o nasiennictwie, lub
  • w gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika wpisanego do ewidencji rolników, o której mowa w przepisach o nasiennictwie, lub
 • materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został zakupiony:
  • od przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym, o której mowa w przepisach o nasiennictwie, albo
  • od rolnika prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie rolnym, wpisanego do ewidencji rolników, o której mowa w przepisach o nasiennictwie, albo
  • od podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Gatunki roślin objętych dopłatami.

Dopłatami objęte są następujące gatunki roślin uprawnych:

 1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto
 2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna
 3. Ziemniak

Minimalne ilości materiału siewnego, które trzeba użyć do siewu, wyszczególniono na stronie internetowej ARiMR w zakładce dotyczącej dopłat.

Limit dopłat.

Całkowita kwota pomocy de minimis, którą przyznaje się jednemu producentowi rolnemu nie może być wyższa niż 20 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych).

Zobacz również...

ZAMKNIJ