Ruszył nabór na „Młodego ROLLO” 2024

Nabór o Premię dla młodego rolnika ruszył 19.06.2024 i potrwa do 16 sierpnia 2024 r. To wsparcie cieszy się największą popularnością tuż obok Modernizacji gospodarstw rolnych. 

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Dla kogo dofinansowanie?

O wsparcie, które jest realizowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, może ubiegać się osoba fizyczna, która:

 • w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat;
 • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności rolniczej;
 • ma numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpocznie uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy;
 • złoży biznesplan oraz zobowiąże się do zrealizowania go w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.

Czy mogę ponownie uzyskać dofinansowanie w ramach programu?

Pomoc przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego, z wyjątkiem przypadków wymiany gruntów, śmierci poprzedniego beneficjenta, rezygnacji z pomocy lub zwrotu 100% kwoty wypłaconej pomocy.

Na co dofinansowanie?

Premie przyznaje się na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Wsparcie można przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Mogą to być np.:

 1. inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 2. zakup nieruchomości rolnych;
 3. zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;
 4. inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;
 5. zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów, służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 6. zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe).

t3f

Program „Młody Rolnik”, w którym do zdobycia jest dofinansowanie w wysokości do 200 000 zł, umożliwia przeznaczenie środków na rozwój gospodarstwa, w tym na zakup nowego ciągnika rolniczego. 

New Holland T3 z kabiną. 

Szerokość 140 cm sprawia, że ten traktor idealnie nadaje się do pracy w sadach i wąskich rzędach. 

Silnik o pojemności 2980 cm3 to 65 KM.

Niska masa własna (2600 kg) zapewnia zwrotność i minimalizuje nacisk na glebę. 

Udźwig tylnego TUZ-u wynoszący 2270 kg pozwala na podnoszenie ciężkich narzędzi i maszyn.

Komfortowa kabina gwarantuje operatorowi optymalne warunki pracy

Koszt takiego ciągnika oscyluje w okolicy 165 000 złotych netto.

Jak wypłacone będzie dofinansowanie?

Pomoc ma formę premii, a jej kwota to 200 tys. zł. Wypłacana jest w dwóch ratach:

 • 70% kwoty przyznanej pomocy – 140 tys. zł – wypłacana po podpisaniu umowy o przyznaniu premii i złożeniu wniosku o płatność I raty;
 • 30% kwoty pomocy, tj. 60 tys. zł – po realizacji biznesplanu i złożeniu wniosku o płatność II raty.

Nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników potrwa od 19 czerwca do 16 sierpnia 2024 r. Dokumenty są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR

Kiedy nie otrzymasz premii dla młodego rolnika?

Wsparcie gospodarstw nie obejmuje hodowli zwierząt futerkowych (wyjątkiem jest królik utrzymywany na surowiec mięsny), upraw roślin wieloletnich na cele energetyczne, a także niektórych działów specjalnych, np. hodowli zwierząt laboratoryjnych, psów i kotów rasowych.

Premia nie będzie przyznana także małżonkom młodego rolnika, którzy otrzymali wsparcie interwencyjne w ramach PROW 2014-2020 lub wsparcie na ułatwianie startu młodym rolnikom w ramach PROW 2007-2013 lub SPO 2004-2006 lub też rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej (w gospodarstwie rolnym) wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia przez młodego rolnika wniosku o przyznanie pomocy.

Pytania i odpowiedzi

Czy jeśli jakiś sprzęt nie znajduje się w katalogu maszyn i
urządzeń, jest to również możliwe do zakupienia?
Odnosząc się do kwestii zakupu maszyn i urządzeń, o których mowa w składnikach
rzeczowych gospodarstwa wyjaśniam, że w części biznesplanu: Maszyny,
urządzenia, wyposażenie, sprzęt możliwe jest wybranie danej pozycji z listy
rozwijanej. Jedocześnie informuję, że w przypadku inwestycji związanych
z zakupem maszyn / urządzeń, jeżeli nazwa planowanej do zakupu
maszyny / urządzenia nie została wymieniona w kolumnie „Nazwa” w dokumencie
Słownik maszyn i urządzeń (dokument pomocniczy zamieszczony na stronie ARiMR
wraz z innymi dokumentami dla I.11), należy sprawdzić dodatkowy opis w kolumnie
„Opis dodatkowy” oraz w kolumnie „Obejmuje” – czy posiadane w gospodarstwie
maszyny / urządzenia mieszczą się pod wskazaną nazwą w katalogu. Oznacza to,
że zamieszczony na stronie internetowej ARiMR dokument Katalog maszyn i
urządzeń jest materiałem pomocniczym w celu poprawnego wyboru nazwy
określonej maszyny / urządzenia w biznesplanie. Jednocześnie informuję, że
w przypadku wątpliwości co do zakwalifikowania maszyny /urządzenia do
odpowiedniej kategorii, właściwym rozwiązaniem będzie wybranie najbardziej
zbliżonej kategorii oraz wskazanie pełnego opisu maszyny / urządzenia w polu
Uzasadnienie zaplanowanych kosztów inwestycji.
Czy młody rolnik musi posiadać odpowiednie kwalifikacje rolnicze
w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy?
Młody rolnik nie musi posiadać wymaganych kwalifikacji w dniu złożenia wniosku o
przyznanie pomocy. Pomoc może być przyznana osobie nieposiadającej kwalifikacji
zawodowych lub umiejętności – w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
jeżeli osoba ta zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy,
w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpocznie uzupełnianie
kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania
pomocy (od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy w ramach interwencji
I.11).
Należy podkreślić, że zgodnie z sekcją IV.1.3 wytycznych szczegółowych, w
przypadku, o którym mowa w ust. 5 wnioskodawca nie otrzymuje punktów z tytułu
kryterium wyboru operacji
dotyczącego kwalifikacji zawodowych lub umiejętności
Czy jeśli dostanę premię dla młodych rolników w 2023 roku to w
2024 roku mogę starać się o rozwój małych gospodarstw?
Pomocy w ramach interwencji I.10.5 nie przyznaje się rolnikowi, któremu:
1) przyznano pomoc w ramach I.11 – chyba, że pomoc nie została/nie zostanie
wypłacona;
2) wypłacono co najmniej pierwszą ratę pomocy w ramach I.11 – chyba że
wypłacona pomoc została zwrócona w całości.
Przez jaki okres Beneficjent powinien prowadzić działalność
rolniczą w gospodarstwie od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy?
Beneficjent powinien prowadzić gospodarstwo jako kierujący bez przerwy przez co
najmniej 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.
Ile ma czasu młody rolnik na rozpoczęcie prowadzenia
gospodarstwa przejętego od rodziców?
Beneficjent pomocy zobligowany jest do przejęcia wskazanego
w biznesplanie gospodarstwa i rozpoczęcia prowadzenia w nim działalności rolniczej
jako jedyny kierujący najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy.
Zgodnie ze Słownikiem pojęć zawartym w wytycznych szczegółowych dzień
przyznania pomocy to dzień zawarcia umowy o przyznaniu pomocy.
Jaką minimalna liczbę punktów należy uzyskać, aby uzyskać
pomoc w ramach premii dla młodych rolników ?
Pomoc nie może być przyznana, jeżeli wnioskodawca uzyskał mniej niż 7 punktów.

źródło: ARiMR, online

Nie jest to wpis doradczy.

Zobacz podobne...

ZAMKNIJ