Nowe nabory PROW w 2020 roku

Na jakie inwestycje pieniądze z PROW jeszcze w tym roku?

Do końca 2020 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia cztery kolejne nabory wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH

Od 30 listopada 2020 r. do 13 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy, którzy już pracują na rzecz rolników i chcą rozwijać swoją działalność w zakresie usług wspomagających produkcję roślinną lub chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, czy też usług świadczonych po zbiorach, mogą składać wnioski o pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”.

O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie wymienionym na wstępie.

Pomoc przyznawana jest i wypłacana do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na 1 beneficjenta. Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych,  do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje.

INWESTYCJE W NAWADNIANIE GOSPODARSTW

Od 30 listopada 2020 r. do 28 stycznia 2021 r. będzie trwał nabór wniosków na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się o dotację w wysokości 100 tys. zł, przy czym zwrotowi podlega 50% kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60% w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji to 15 tys. zł.

Pomoc realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” i może wystąpić o nią rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wykazał przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Musi on również posiadać wpis w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje ulepszające już istniejące instalacje nawadniające, powiększające obszar nawadniania lub jednocześnie powiększające obszar nawadniania i ulepszające już istniejące instalacje. Wsparcie dotyczy m.in.: budowy studni i zbiorników, zakupu maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

INWESTYCJE NA OBSZARACH NATURA 2000

Od 1 do 30 grudnia 2020 r. rolnicy posiadający minimum 1 ha trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych, położonych na obszarze Natura 2000, mogą składać wnioski o wsparcie w ramach programu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.

ARiMR przyznaje dofinansowanie na inwestycje, które m.in. przyczynią się do utrzymania
i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych lub w planach ochrony (jeśli plany takie zostały ustanowione).

Rolnik otrzymuje 50% zwrotu kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60% w przypadku młodego rolnika). Limit pomocy przypadający na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi 500 tys. zł w przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub adaptacji innych budynków na budynki inwentarskie. Realizacja np. zakupu maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych, urządzeń do pojenia zwierząt czy przechowywania pasz, pozwala ubiegać się o wsparcie do 200 tys. zł.

ZABEZPIECZENIE WÓD PRZED AZOTANAMI

Od 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r. rolnicy mogą składać wnioski na realizację „Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.  

W programie mogą wziąć udział gospodarze prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Refundacji podlega 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję (60% w przypadku młodego rolnika).

Pomoc przyznawana jest na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań  mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek – w przypadku młodych rolników). Wsparcie można otrzymać m.in. na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

źródło: ARiMR

Skontaktuj się z nami – doradzimy w wyborze maszyn najlepszych do Twoich potrzeb!

rolserwis.pl/sprzedaż

www.rolserwis.pl
MASZYNY | SERWIS | CZĘŚCI | NAWOZY

Odwiedź nas!
Płock, Sierpecka 10
Kalisz, Szosa Turecka 8
Kutno, Krośniewicka 30
Osięciny, Stacja PKP 8

Zobacz również...

ZAMKNIJ