PROW – nabór na zakup maszyn – za co punkty?

PROW – Od dziś rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dotacji w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Nabór ten dotyczy obszaru D, czyli środków na zakup maszyn. Aby uzyskać dofinansowanie operacja powinna być związana z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Modernizacja gospodarstw rolnych – dotacje do 500 tys. złotych

Maksymalna dotacja, o jaką można się ubiegać, to 500 tys. złotych. Rolnik może otrzymać dotację w wysokości  50% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez gospodarstwo na unowocześnienie (60% w przypadku młodego rolnika). Co istotne – jeśli rolnik planuje kupić jedynie maszyny rolnicze, nie będzie natomiast inwestował w budowę, modernizację budynków inwentarskich, w tym ich wyposażenie, lub budowę czy modernizację magazynów paszowych w gospodarstwie, wówczas pomoc z funduszy PROW wyniesie maksymalnie do 200 tys. złotych.

Budżet aktualnego naboru to ok. 609 mln Euro, co pozwoli na obsłużenie powyżej 13 tysięcy wniosków.

Kto może skorzystać z aktualnego programu?

O dotacje w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają wielkość ekonomiczną między 10 tys. a 200 tys. euro oraz mniejsze gospodarstwa, o ile złożą wspólny wniosek. W takiej sytuacji wielkość ekonomiczna wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro. Wielkość gospodarstwa powinna być nie mniejsza niż 1 ha oraz nie powinna przekraczać 300 ha, a przychód z ostatnich 12 miesięcy powinien wynosić ponad 5 tys zł.

 

Modernizacji gospodarstw rolnych – punktacja?

Do 5 punktów  można uzyskać za inwestycje służące ochronie środowiska, 3 do 5 za budowę lub modernizację budynków inwentarskich lub magazynów paszowych. Dodatkowe 3 punkty może uzyskać „Młody rolnik”, czyli osoba, która w dniu składania wniosku nie ukończyła 41. roku życia, gospodarstwo prowadzi poniżej 5 lat i posiada wykształcenie rolnicze.

Punkty będzie można też otrzymać za uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości żywności.

 

Zobowiązania beneficjenta korzystającego z pomocy.

Beneficjent po uzyskaniu wsparcia, przez kolejne 5 lat, licząc od momentu wypłaty płatności końcowej ma obowiązek:

  • Zachować cel operacji, w tym wskaźnik jego osiągnięcia,
  • Prowadzić działalność rolniczą związaną z przyznaną pomocą,
  • Umożliwić przeprowadzenie audytu/kontroli pracownikom ARiMR,
  • Utrzymać deklarowaną wielkość i sposób produkcji rolnej,
  • Nie przenosić praw własności.

Ponadto, Beneficjent ma obowiązek osiągnąć wzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10% w porównaniu do roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, w którym został złożony dany wniosek oraz powinien utrzymać ten wzrost w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy przez ARiMR.

*źródło – spotkanie z doradcą nt. dofinansowań.

autor artykułu: Monika z ciągnika 😉

Zobacz również...

ZAMKNIJ