Modernizacja gospodarstw rolnych – start 29.03.19

Rolnicy, którzy chcą rozwijać produkcję prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego, od 29 marca do 27 maja 2019 r. mogą składać w Oddziałach ARiMR wnioski na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarach a, b, c.

Zmiany w zakresie rzeczowym pomocy.

W trwającym naborze, w porównaniu z poprzednimi, wprowadzono szereg zmian. Pierwszą istotną różnicą jest to, że hodowcy, którzy prowadzili działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy przed miesiącem, w którym składają wniosek o pomoc, nie muszą już dokumentować uzyskania przychodu ze sprzedaży produktów rolnych.
Rozszerzony został zakres kosztów, które kwalifikują się do refundacji. Rolnicy, którzy nie występowali dotychczas o pomoc w ramach obszaru a, b lub c mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania m.in. na zakup maszyn, urządzeń oraz infrastruktury technicznej, służących do prowadzenia produkcji w danym obszarze wsparcia, o ile jednocześnie realizują inwestycje związane bezpośrednio z budową lub modernizacją budynków inwentarskich, magazynów paszowych (w tym ich wyposażaniem na przykład w śrutownik czy mieszalnik pasz), czy też adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie (w tym wyposażaniem takich budynków) w danym rodzaju produkcji.
Gospodarstwa, które w latach 2015-2018 złożyły wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarach a, b lub c i ją otrzymały lub są w trakcie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, mogą ubiegać się o pomoc w ramach tego samego obszaru na operacje niezwiązane bezpośrednio z budową lub modernizacją budynków inwentarskich czy magazynów paszowych. Rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, itp. mogących służyć produkcji w obszarze wsparcia, w którym rolnik uprzednio ubiegał się o pomoc. Warunkiem skorzystania z tej pomocy jest fakt, aby rolnik nie wykorzystał całego limitu wsparcia przysługującego w PROW 2014-2020.
Wykazując, że dzięki inwestycji w park maszynowy, w tym w maszyny wspomagające produkcję czy zadawanie paszy, rolnik zwiększy udział paszy własnej w karmieniu stada, może ubiegać się o refundację kosztów zakupu takich maszyn.
W naborze nie można otrzymać wsparcia na pokrycie kosztów dokończenia: budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej. Z kolei osoby wspólnie wnioskujące nie mogą realizować inwestycji trwale związanych z gruntem lub nieruchomością (np. budowa budynków, przebudowa).
Zmieniono również liczbę punktów, które można otrzymać w ramach niektórych kryteriów przy ocenie wniosków, za kryterium wieku przyznawany będzie 1 punkt, minimum punktowe w obszarach a-c, które wnioskodawca musi otrzymać aby uzyskać pomoc finansową wynosi 3 punkty. Dopuszczono – w uzasadnionych przypadkach – możliwość wydłużenia terminu realizacji operacji lub złożenia wniosku o płatność końcową o dodatkowe 6 miesięcy, ponad określone 24, 36 czy 60 miesięcy.

Wysokość pomocy.

Poziom dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, zaś w przypadku młodego rolnika lub gdy wniosek składa kilku rolników może on wynieść 60%. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju produkcji i w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 może maksymalnie wynieść 500 tys. zł. Jedynie w obszarze produkcji prosiąt wynosi 900 tys. zł. W ramach tych limitów 200 tys. zł można przeznaczyć na zakup maszyn urządzeń do produkcji rolnej.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O pomoc może ubiegać się rolnik, który: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego o powierzchni od 1 do 300 ha lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej; w gospodarstwie tym prowadzi zarobkową działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej – z wyłączeniem chowu i hodowli ryb oraz ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku wspólników spółki cywilnej numer powinien być nadany tej spółce.
Gospodarstwo rolne musi spełniać wymogi dotyczące wielkości ekonomicznej. W przypadku inwestycji związanej z obszarem a – wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wynosić od 10 tys. euro do 250 tys. euro, natomiast w przypadku obszarów b i c od 10 tys. euro do 200 tys. euro. W przypadku wniosków składanych wspólnie suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw powinna wynosić co najmniej 15 tys. euro, a dopiero po zrealizowaniu inwestycji każde z wnioskujących gospodarstw ma osiągnąć wartość co najmniej 10 tys. euro.
Zapraszamy do naszych Oddziałów w Płocku, Kutnie i Kaliszu, gdzie nasi przedstawiciele handlowi pomogą Państwu w odpowiednim doborze maszyn, które będą podlegały refundacji ze strony ARiMR.

prow modernizacja

Zobacz również...

ZAMKNIJ