Rolnictwo w woj. mazowieckim – statystyki

Rolnictwo to istotny sektor polskiej gospodarki, a województwo mazowieckie odgrywa w nim kluczową rolę. To tutaj znajduje się największa powierzchnia użytków rolnych w kraju, a także skoncentrowana jest znacząca część produkcji rolnej.

Najczęstsze hodowle:

 • Bydło mleczne: Mazowsze słynie z hodowli bydła mlecznego, co czyni je regionalnym liderem w produkcji mleka i jego przetworów.
 • Trzoda chlewna: Hodowla świń jest również popularna, a województwo zapewnia znaczną część krajowej produkcji wieprzowiny.
 • Drobiu: Intensywnie rozwija się również hodowla drobiu, zwłaszcza brojlerów i kur niosek.

W województwie mazowieckim wg USW:

Opłacalność hodowli:

Opłacalność hodowli zależy od wielu czynników, takich jak ceny produktów rolnych, koszty pasz i innych środków produkcji, a także dotacje unijne. W ostatnich latach obserwuje się wahania opłacalności hodowli, jednak bydło mleczne i trzoda chlewna wciąż należą do bardziej dochodowych sektorów.

W województwie mazowieckim wg USW:

Produkcja roślinna – ROLNICTWO

Królujące uprawy:

 • Zboża: Dominują uprawy zbóż, głównie pszenicy, pszenżyta, jęczmienia i kukurydzy. Mazowsze jest spichlerzem Polski, dostarczając ziarna na rynek krajowy i zagraniczny.
 • Buraki cukrowe: Województwo jest również ważnym producentem buraków cukrowych, z których powstaje cukier i bioetanol.
 • Rzepak: Uprawa rzepaku dostarcza surowca do produkcji oleju rzepakowego, który jest cennym produktem eksportowym.

W województwie mazowieckim wg USW:

Wielkość gospodarstw:

Strukturę wielkościową gospodarstw rolnych na Mazowszu charakteryzuje przewaga gospodarstw rodzinnych o powierzchni od 5 do 20 ha. Mniejsze gospodarstwa stopniowo zanikają, a rośnie liczba gospodarstw większych, nastawionych na produkcję na skalę przemysłową.

Tendencje w rozwoju rolnictwa:

Zarówno w Europie, jak i na świecie obserwuje się tendencję do wzrostu intensywności produkcji rolnej. Wykorzystywane są coraz nowocześniejsze technologie i maszyny, a rośnie znaczenie rolnictwa precyzyjnego. Kładzie się również coraz większy nacisk na zrównoważony rozwój rolnictwa i ochronę środowiska.

Przyszłość rolnictwa na Mazowszu:

Oczekuje się, że rolnictwo na Mazowszu będzie nadal odgrywać ważną rolę w polskiej gospodarce. Istotne będzie dostosowanie się do zmieniających się warunków klimatycznych i wymogów unijnych. Ważny będzie również rozwój nowych technologii i innowacji w rolnictwie.

Należy pamiętać, że struktura rolnictwa jest dynamiczna i ulega ciągłym zmianom. Powyższe informacje stanowią jedynie ogólny obraz rolnictwa w Polsce, a szczegółowe dane mogą się różnić w zależności od regionu.

Tendencje w rolnictwie w Europie i na świecie

Zarówno w Europie, jak i na świecie obserwuje się szereg tendencji, które kształtują przyszłość rolnictwa. Oto niektóre z najważniejszych:

Wzrost intensywności produkcji: Rolnicy stosują coraz nowocześniejsze technologie i maszyny, aby zwiększyć wydajność z hektara. Prowadzi to do wzrostu produkcji żywności, ale również do zwiększonego zużycia wody, energii i środków chemicznych.

Rolnictwo precyzyjne: Coraz większą popularnością cieszy się rolnictwo precyzyjne, które wykorzystuje technologie takie jak GPS, systemy nawigacyjne i czujniki, aby monitorować stan upraw i zwierząt. Pozwala to na optymalizację produkcji i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

Tutaj opisujemy nawigacje ->

https://rolserwis.pl/nawigacje-rolnicze-jaka-cena-tanie-nawigacje/

Zrównoważony rozwój: Kładzie się coraz większy nacisk na zrównoważony rozwój rolnictwa, który polega na pogodzeniu produkcji żywności z ochroną środowiska i zasobów naturalnych. Obejmuje to m.in. stosowanie rolnictwa ekologicznego, ograniczanie stosowania pestycydów i nawozów sztucznych oraz promowanie bioróżnorodności.

Zmiany klimatu: Zmiany klimatu stanowią jedno z największych wyzwań dla rolnictwa. Prowadzą one do m.in. susz, powodzi i ekstremalnych zjawisk pogodowych, co negatywnie wpływa na plony i hodowlę zwierząt. Rolnictwo musi się dostosować do tych zmian, m.in. poprzez opracowywanie nowych odmian roślin odpornych na suszę i choroby oraz stosowanie technik nawadniania.

Globalizacja: Globalizacja prowadzi do wzrostu handlu międzynarodowego produktami rolnymi. Kraje rozwijające się stają się coraz ważniejszymi producentami żywności, co prowadzi do konkurencji cenowej i presji na obniżanie kosztów produkcji.

Zmiana nawyków żywieniowych: Konsumenci coraz częściej wybierają zdrową i ekologiczną żywność. Rośnie popyt na produkty bio, wegetariańskie i wegańskie. To z kolei stwarza nowe możliwości dla rolników, którzy mogą produkować żywność dostosowaną do tych trendów.

Przykładowe technologie wykorzystywane w rolnictwie precyzyjnym:

 • Drony: Drony mogą być wykorzystywane do monitorowania stanu upraw, identyfikowania chorób i szkodników oraz tworzenia map pól.
 • Roboty: Roboty mogą być wykorzystywane do dojenia krów, zbioru owoców i warzyw oraz innych prac polowych.
 • Czujniki: Czujniki mogą być umieszczane w glebie i na roślinach, aby monitorować wilgotność, temperaturę, poziom składników odżywczych i inne parametry.

Przykładowe praktyki zrównoważonego rolnictwa:

 • Rolnictwo ekologiczne: Rolnictwo ekologiczne opiera się na naturalnych metodach produkcji żywności bez użycia pestycydów i nawozów sztucznych.
 • Agroekologia: Agroekologia to system rolnictwa, który naśladuje naturalne ekosystemy i wykorzystuje bioróżnorodność do zwiększenia produktywności i odporności upraw.
 • Rolnictwo regeneracyjne: Rolnictwo regeneracyjne skupia się na poprawie zdrowia gleby poprzez stosowanie m.in. płodozmianu, uprawy okrywowej i minimalnej uprawy gleby.

Należy pamiętać, że tempo i kierunek zmian w rolnictwie różnią się w zależności od regionu. W Europie Wschodniej rolnictwo jest nadal w dużej mierze ekstensywne, podczas gdy w Europie Zachodniej dominuje rolnictwo intensywne. W krajach rozwijających się rolnictwo często boryka się z problemami takimi jak bieda, głód i niedożywienie.

Przyszłość rolnictwa będzie zależała od wielu czynników, takich jak zmiany klimatu, globalizacja, zmiany nawyków żywieniowych i rozwój technologiczny. Rolnictwo musi się dostosować do tych wyzwań i stać się bardziej zrównoważone, wydajne i odporne na zmiany.

źródło danych GUS oraz

Zobacz podobne...

ZAMKNIJ