Wykształcenie „młodego rolnika” – wymogi ARiMR

 

 

Kształćmy się!

Już wkrótce rozpoczną się kolejne nabory na dofinansowania w ramach PROW. Warto zwrócić uwagę na wymagania „miękkie” – dotyczące między innymi wykształcenia.

Zgodnie z informacją ze strony ARiMR”:

Młody rolnik – osoba, która ma nie więcej niż 40 lat, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełni wykształcenie w terminie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy) oraz najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący.

Ale co to oznacza w praktyce?

Wg informacji z Agencji: „Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu w ramach poddziałania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych uważa się za spełniony, jeżeli osoba posiada m. in. ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z działalnością rolniczą. Za takie studia podyplomowe uznaje się studia, których program obejmuje treści związane z działalnością rolniczą w wymiarze co najmniej 150 godzin.

Za treści związane z działalnością rolniczą uważa się przede wszystkim przedmioty bezpośrednio związane z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt oraz w uzupełnieniu organizacją i prowadzeniem gospodarstwa rolniczego. Dowodem zakończenia kształcenia jest świadectwo ukończenia studiów wraz z godzinowym wykazem przedmiotów. Ocena każdego programu nauczania odbywa się indywidualnie na podstawie dokumentacji beneficjenta.

Zobacz również...

ZAMKNIJ